Skip to main content
ASA Bolnica

Predstavnici projektnog tima ASA Bolnice učestvovali na Konferenciji SSST Med ReCon

Na poziv organizacionog odbora Konferencije SSST Med ReCon održane 13. i 14. maja 2023. godine na Sarajevo School of Science and Technology, predstavnici projektnog tima ASA Bolnice, direktor projekta prof.dr. Rasim Jusufovic MD PhD i menadžer kvaliteta mr. Adnan Bilić, učestvovali su kao panelisti u važnoj temi globalnog zdravstvenog sistema i farmakoekonomije (Global Healthcare System and Pharmacoeconomics).

Panel diskusiju je otvorio prof. Tarik Catic, PhD Pharm sa pojašnjenjem trendova potrošnje i finansiranja zdravstvenog sistema, kako farmakoekonomija i procjena zdravstvene tehnologije mogu pružiti rješenje za bolje zdravstvene sisteme te zašto je važno uspostaviti dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju zdravstvenih radnika u ovoj oblasti.

Prof. Jusufović je na osnovu iskustva izgradnje ASA Bolnica dao nekoliko primjera koliko u BiH zdravstvenom sistemu dostignuća zdravstvena ekonomike mogu biti primijenjena i koje su koristi u cilju efikasnijeg funkcionisanja sistema. Također je bilo govora i o tome na koji način se BiH zdravstveni sistem može dodatno urediti ili reformisati kako bi zdravstvena usluga bila dostupnija i kvalitetnija te da li u BiH ima dovoljno stručnjaka iz ove vrlo interesantne oblasi – zdravstvena ekonomika i farmakoekonomika.

Konferencija-SSST-Med-ReCon-

Treća tema se ticala pitanja na koji način upravljanje kvalitetom može dovesti do poboljšanja efikasnosti u zdravstvu i da li su zdravstveni radnici i menadžeri svjesni potrebe za upravljanjem kvalitetom kao savremenog pristupa menadžmentu, o čemu je govorio mr. Bilić.

Poslije izlaganja panelista, u diskusiju su se uključili prisutni studenti, kao i dekanesa Medicinskog fakulteta SSST prof.dr. Aida Hajdarpašić i osnivač Univerziteta prof.dr. Ejup Ganić.

SSST Med ReCon je posvećen studentima dodiplomskih studija medicine, stomatologije i farmacije koji provode istraživačke projekte a čiji je glavni cilj unapređenje zdravlja i dobrobiti ljudi na Univerzitetu SSST.