Skip to main content
Emir Guso

Emir Gušo, dr. med.

Specijalista radiologije

Član je Evropskog i nacionalnog Udruženja Radiologa, kao i Evropskog Udruženja za hibridni imaging. 

Tokom studija, u okviru strukovnog zvanja, stjecao je iskustvo na klinikama u Barceloni (Španija) i Kuwait City-ju (Kuvajt).  Bio je polaznik škole za Ljudska prava u organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH i RS-a, a obnašao je i funciju Koordinatora omladinskih grupa Heslinskog komiteta za ljudska prava BiH. 

Polaznik je i programa Mladih Lidera čiji je organizator State Department USA, kao i drugih programa edukacije mladih lidera u okviru programa Vijeća Europe. Bio je predsjednik skupštine BoHeMSA-e (Udruženje studenata Medicinskih fakulteta u BiH). 

2017. godine završava specijalizaciju iz radiodijagnostike na Univerzitetskom Kliničkom Centru Sarajevo. Poslednjih 7 godina profesionalno je bio radno angažovan na složenim radnim zadacima kao specijalista radiološke dijagnostike sa posebnim doprinosom oblastima emergency radiology (radiologija urgentnih stanja), neuroradiologije, muskuloskeletne i pedijatrijske radiologije u Opcoj Bolnici „prim dr. Abdulah Nakas“ Sarajevo. Sa svojim kolegama iz Opće Bolnice Sarajevo uveo je nevaskularne interventne procedure u svakodnevnu praksu unutar te ustanove. Bavi se standardnom interpretacijom rendgenskih snimaka i radiografije (X-zraka), interpretacijom ultrazvuka i kolor Dopplera, interpretacijom CT i MRI snimaka. Poseban interes ima za neuroradiologiju, MSK (mišićno-koštani sustav), pedijatrijsku radiologiju, hibridno i molekularno slikanje, te interventnu radiologiju.

Učesnik je brojnih međunarodnih i regionalnih seminara i kongresa. Objavio je desetke stručnih radova u indeksiranim  časopisima iz obalsti medicinske informatike i radiologije.  Koautor je poglavlja knjige – Role of Imaging in small bowel Crohns disease - Endoscpy in small bowell disease. 

Obavio je edukaciju iz oblasti pedijatrijske radiologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ,,Dr Vukan Čupić’’. Zavšio je i OMI seminare u organizaciji Američko-Austrijske Fondacije (AAF) u Salzburgu iz pedijatrijske dijagnostike i dijagnostičkog imaginga.

Obrazovanje

  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2017)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ( 2012)