Okrugli sto: Javno-privatno partnerstvo – prespektive razvoja u Kantonu Sarajevo

Akademska i poslovna zajednica sa vladinim sektorom o novom Zakonu javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo i perspektivama razvoja

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U SLUŽBI OPŠTE DRUŠTVENE KORISTI

Na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomskom fakultetu održan je okrugli sto o temi “Javno-privatno partnerstvo – perspektive razvoja u Kantonu Sarajevo”. Organizatori Okruglog stola su Ekonomski fakultet i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo u okviru pozitivne promotivne kampanje Zakona o javno – privatnom partnerstvu koji je pripremilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo s ciljem otvaranja tržišta Kantona prema modelima ovog tipa poslovanja.

U ime Ekonomskog fakulteta Okrugli sto je otvorila prodekanica za naučnoistraživački rad i projekte Fakulteta prof. dr. Amila Pilav Velić, a uvodno obraćanje je održao ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Kako je u uvodnom obraćanju istakla prodenica prof. dr. Pilav-Velić, Ekonomski fakultet u Sarajevu kontinuirano učestvuje u pripremi i realizaciji različitih strateških dokumenata, zakonskih rješenja i drugih akata koji doprinose razvoju socijalnih politika, te je ovaj Okrugli sto jedan u nizu takvih vidova podrške.

„Kao najveći i najstariji, ali i jedini međunarodno akreditirani ekonomski fakultet u našoj zemlji svjesni smo svoje društvene odgovornosti i uloge u javnom diskursu, stoga nerijetko dajemo svoj doprinos donošenju ekonomskih i socijalnih politika na svim administrativnim nivoima u zemlji. Naša ekspertska znanja i najnovija istraživačka dostignuća stavljamo u javnu službu. Pored učešća u izradi strateških dokumenata, publiciranja „policy“ dokumenata”, izrade studija za najaktuelnije ekonomsko-društvene izazove današnjice, zagovaramo monitoring i evaluaciju javnih politika i programa, ali i „evidence-based“ proces donošenja politika“, izjavila je prodekanica Pilav-Velić.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić istakao je važnost interakcije akademske i poslovne zajednice sa javnim sektorom u svim društvenim segmentima, počev od donošenja zakonskih rješenja do realizacije vitalnih projekata za Kanton Sarajevo.

U svom obraćanju ministar se osvrnuo na put koji je Ministarstvo prešlo tokom pripreme novog Zakona o JPP-u, podsjetivši time prisutne na važnost podizanja javne svijesti o važnosti teme i potrebe realizacije kvalitetnih projekata zasnovanih na ovom modelu poslovanja.

“U proteklom periodu mi smo izmijenili Zakon o koncesijama i Zakon o Agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, a u paketu sa Zakonom o javno – privatnom partnertsvu, u širem kontekstu, stvorili smo pretpostavke za spektar projekata koji se mogu finansirati kroz kombinaciju korištenja sredstava EU fondova i privatnih investitora s krajnjim ciljem kvalitetnije javne usluge i bolje brige o javnoj infrastrukturi. To u konačnici vodi do projekata koji će sa sobom nositi ne samo potencijale razvoja privrednog ambijenta, nego i opću društvenu korist što jeste jedna od glavnih odrednica modela javno – privatnog partnerstva”, izjavio je ministar Delić.

Učesnici Okruglog stola bili su još i prof. dr. Veljko Trivun, član Katedre za poslovno pravo Ekonomskog fakulteta UNSA, prof. dr. Mustafa Mehanović, Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA, prof. dr. Rasim Jusufović, direktor projekta ASA Bolnica i predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH, a učešće u diskusiji su uzeli predstavnici fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavnici poslovnog sektora, te članovi Skupštine Kantona Sarajevo.

Prof. dr. Veljko Trivun osvrnuo se na historiju neuspješnih pokušaja normiranja javno – privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini, ali i na uspješne projekte zasnovane na modelu JPP u zemljama Evrope. Trivun je naglasio i da se zakoni ne donose bez jake političke volje, ali i stigmatizaciju modela JPP u javnosti kao modela na kojem se privatnici bogate.

“Neće se privatnici obogatiti na ovom modelu poslovanja jer je to javna usluga sa dugim periodom trajanja i javni partner koji ima kontrolu nad provođenjem ovog modela.  Potrebno je raditi na destigmatizaciji modela JPP u javnosti. Lider u razvoju ovog modela je Republika Turska, a Francuska i Velika Britanija svoju ekonomiju razvijale su upravo na ovom modelu”, naveo je profesor Trivun podsjećajući da je nebrojeno mnogo projekata u KS koji se mogu uspješno realizirati upravo na ovom modelu.

Direktor projekta ASA Bolnica prof. dr. Rasim Jusufović je govorio o potencijalu unapređenja zdravstvetnih usluga u Kantonu Sarajevu kroz projekte javno-privatnog partnerstva:  „Uspostavljanjem ASA Bolnice u Sarajevu želimo unaprijediti zdravlje i kvalitet života svih gradjana u BiH pružajući im pristupačne zdravstvene usluge sekundarne zdravstvene zaštite najvišeg kvaliteta i sigurnosti. ASA Bolnica je dio privatnog zdravstvenog sistema ASA Zdravstvo, koji kao strategiju razvoja medicinskih usluga ima diverzifikaciju i u druge sfere zdravstva, od promocije zdravlja, prevencije oboljenja, rane dijagoze i terapije pa sve do zahtjevnih i složenih medicinskih zahvata koji zalaze u sferu tercijarne zdravstvene zaštite. To su sve oblasti za koje se nadamo da će biti prepoznate od resornog ministarstva, te predložene u okviru budućeg kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva u zdravstvu. Iskazujemo svoju spremnost za udruživanje znanja i resursa koji mogu doprinijeti poboljšanju javne usluge čime ćemo pozitivno uticati na kvalitet života naših sugrađana.“

Za Kanton Sarajevo model javno – privatnog partnerstva posebno je važan u trenutku deficita u budžetu koji će se osjetiti zbog nedavnog smanjenja pondera dva. Usvajanje novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu predstavlja kvalitetan temelj za realizaciju značajnih  infrastrukturnih projekata čiji cilj mora biti društvena korist i pružanje vrhunske usluge građanima.

https://www.efsa.unsa.ba/

Ured za odnose s javnošću